1 – گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ تهران
2-گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهید بهشتی
3- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اصفهان
4- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ یزد
5- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمان
6- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اهواز
7- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ همدان
8- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایران

9- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ تبریز
10-گروه بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس 

11- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شیراز
12- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اراک

13- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اردبیل

14- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ارومیه

15- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایلام

16- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ البرز

17- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بندر عباس

18- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بوشهر

19- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بیرجند

20- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ خراسان شمالی

21- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ زاهدان

22- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ زنجان

23- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سمنان

24- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سبزوار

25- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شاهرود

26- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهرکرد

27- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قزوین

28- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قم

29- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کاشان

30- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کردستان

31- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمانشاه

32- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گناباد

33- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گیلان

34- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گلستان

35- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ لرستان

36- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ مازندران

37- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ مشهد

38- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ یاسوج

39- گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بقیه الله (عج)