معرفی شبکه تحقیقات بهداشت محیط
شبکه تحقیقات بهداشت محیط در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده۴۶ برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم و مهندسی بهداشت محیط به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی در حل مشکلات مهم بهداشتی ، با رویکرد ارتقاء سلامت و یا تولید فناوری های مورد نیاز و یا توسعه مرزهای دانش علوم و مهندسی بهداشت محیط با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود.
اولویت شبکه
1- حل موضوع یا مشکل در نظام سلامت
چشم انداز شبکه
ساماندهی و هدفمند کردن ،توانمند سازی و همکاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در ماموریت اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه علوم و مهندسی بهداشت محیط برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت و در چارچوب نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم و مهندسی بهداشت محیط، پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات با رویکرد کاهش بار بیماری و ارتقاء سلامت، کاهش عوارض نامطلوب محیطی یا تولید فناوری های مورد نیاز، در جهت ارتقاء سلامت جامعه
وظایف شبکه
تلاش در جهت عضو گیری فعال و اندیشیدن تمهیداتی جهت مشارکت تمامی ذینفعان اعم از حقوقی و حقیقی
· رصد علمی وضع موجود بر اساس نقشه جامع علمی کشور و تعیین فاصله علمی ایران از وضع مطلوب براساس سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و پیش بینی راهکار رفع آ ن با پیش بینی شاخصهای لازم در جهت اندازه گیری رفع مشکل (حداقل یک مورد در یک بازه زمانی ۵ ساله )
· تعیین ماموریت هر مرکز تحقیقاتی عضو با مشارکت خود آنها
· پیش بینی اختصاص بودجه به هر مرکز با توجه به ماموریت مربوطه و عملکرد آن
· هدایت و نظارت بر انجام مهمترین تحقیقات بر اساس لیست اولویتهای تحقیقاتی که شبکه استخراج نموده است
· تعیین اولویتهای تحقیقاتی در حیطه مورد فعالیت به عنوان راهنمای محققین و دانشجویان
· اقدام جهت برقراری سیستم فناوری اطلاعات قوی به منظور ارتباط اعضا و بهره برداری آنان از اطلاعات، برگزاری انتخابات، ایجاد و توسعه بانک های اطلاعات اعضاء، تجهیزات پزشکی ، طرح ها، مقالات، کتب، مجلات و…
· کمک و همکاری با سازمان ها و نهادهای متولی در تهیه دستورالعمل های استاندارد آب، پساب، لجن، هوا، خاک، پسماند، پرتوها و بهسازی محیط
· تدوین آیین نامه های داخلی در راستای پیشبرد اهداف
· تمهیداتی جهت جذب بودجه از فرصتهای موجود
· جلب همکاریهای درون بخشی و برون بخشی
· پیش بینی استراتژیهای خاص در خصوص کمک صنعت به شبکه ها
· همگرا نمودن کلیه امکانات، تجهیزات ، نیروی انسانی در جهت تحقق ماموریت شبکه
خدمات تخصصی شبکه
۱- تهیه رهنمودها و پیش نویس استانداردهای ملی و منطقه ای در زمینه های مختلف بهداشت محیط از قبیل:
· کیفیت آب آشامیدنی (شبکه ، بسته بندی شده)
· کیفیت هوای محیطی · پرتوهای UVو رادون
· پسماند o مدیریت منابع آب o مدیریت پسماند o مدیریت فاضلاب
۲- تهیه سیاست ها و برنامه های پیشگیری ، کاهش، کنترل، پایش و مدیریت آلاینده های زیست محیطی
· آب
· هوا
· خاک
۳- تهیه Tox mapو بانک اطلاعاتی با قابلیت روزآمد شدن با رویکرد ارتباط سنجی با بیماریهای غیرواگیر
۴- توسعه همکاری ها در سطوح ملی با بقیه شبکه های مرتبط و شناسایی گروههای تحقیقاتی همگرا و فعال خارج از شبکه
۵- شناسایی و ایجاد سامانه همکاری های مشترک و فعال با سازمان ها و موسسات بین المللی ( بین دولتی، مردم نهاد و مراکز تحقیقاتی و آموزشی )
۶- تهیه نقشه راه پژوهش های عرصه بهداشت محیط تا افق ایران ۱۴۰۴
۷- ایجاد ساختار شبکه همکاری های بهداشت محیط در سطح کشور شامل همکاری های نرم افزاری و سخت افزاری ( آزمایشگاهی و تجهیزات)
۸- تعیین نیازهای تخصصی به منظور ایجاد شناسنامه محورها و عناوین مورد نیاز و ارائه رهنمود با هدف ارتقاء دکتری تخصصی پژوهشی
۹- تعیین نیازهای تخصصی به منظور ایجاد شناسنامه محورها و عناوین مورد نیاز و ارائه رهنمود در راستای ارتقاء و تخصصی سازی گروههای آموزشی مجری تحصیلات تکمیلی
۱۰- ارزیابی و حمایت از اعضای حقوقی شبکه (آزمایشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده)
· تعیین وضعیت موجود براساس SWOTو تحلیل آن
· ارزیابی مراکز پژوهشی بهداشت محیط و رشته های مرتبط
· ارزیابی وضعیت موجود آزمایشگاههای فعال بهداشت محیط و مرتبط
· ارزیابی وضعیت موجود مراکز آموزشی دارای دوره های تحصیلات تکمیلی از جنبه پژوهشی
· ارائه خدمات حمایتی
o ارائه دوره های آموزشی و پژوهشی
o همکاری در ارائه خدمات کالیبراسیون
o همکاری در انتخاب تجهیزات
o همکاری در رفع اشکالات تجهیزات و ارتقاء آنها
o ارائه مشاوره در زمینه آموزش های مورد نیاز اعضای شبکه (داخلی و خارجی)
o اطلاع رسانی در رابطه با خدمات حمایتی داخل و خارج شبکه به اعضاء
· آماده سازی شیوه نامه پذیرش عضویت ، تمدید و یا لغو عضویت در شبکه
۱۱- حمایت از فرایند تجاری سازی تحقیقات دانش بنیان اعضاء شبکه