1- مرکز تحقیقات سلامت و مواد غذایی دانشگاه ع پ ارومیه
2- مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه ع پ اصفهان
3- مرکز تحقیقات سرطان و آلاینده های محیطی و نفتی دانشگاه ع پ اهواز
4- مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه ع پ اهواز
5- مرکز تحقیقات سلامت مواد اولیه غذایی و آرایشی-بهداشتی دانشگاه ع پ بندرعباس 6- مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد دانشگاه ع پ بیرجند
7- مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه ع پ تهران
8- مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست دانشگاه ع پ تهران
9- مرکز تحقیقات مواد زائد جامد پژوهشکده محیط زیست دانشگاه ع پ تهران
10- مرکز تحقیقات بیماری های منتقله به وسیله ناقلین دانشگاه ع پ خراسان شمالی
11- مرکز تحقیقات محیط کار دانشگاه ع پ رفسنجان
12- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه ع پ شهید بهشتی
13- مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
14- مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه ع پ قم
15- مرکز تحقیقات سلامت کار دانشگاه ع پ قم
16- مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه ع پ کردستان
17- مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمان
18- مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی دانشگاه ع پ کرمانشاه
19- مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت دانشگاه ع پ کرمانشاه
20- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه ع پ گیلان
21- مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه ع پ گلستان
22- مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت محیط کار دانشگاه ع پ یزد
23- مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار دانشگاه ع. پ شهید بهشتی
24- مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایران