1- راهنمای برنامه های سلامت و ایمنی مواد غذایی در سطح توزیع و عرضه
2- راهنمای گندزدایی سطوح در مراکز تهیه، توزیع، طبخ و عرضه مواد غذایی

3- راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی
4- راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری
5- راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی6- راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری جلد اول
7- راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری جلد دوم
8- دستورالعمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور
9- راهنمای جامع حمل دستی بار
10- راهنمای محاسبه تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا
11- راهنمای بهداشت کارگران خدمات خودرو
12- راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک
13- راهنمای سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
14- راهنمای انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشک خانواده
15- راهنمای آموزشی کنترل دخانیات
16- راهنمای آموزشی کنترل دخانیات برای دانشجویان
17- راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار
18- راهنمای کنترل سرب در محیط کار
19- راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی
20- راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطراری
21- راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا
22- راهنمای جامع بهداشت رانندگان
23- راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران
25- راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی
26- راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی
27- راهنمای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی
28- راهنمای بهداشت محیط مراکز جراحی محدود و سرپایی
29- راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیر یونساز)
30- راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری و بلایا
32- راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری
33- راهنمای آموزشی ترک دخانیات
34- راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
35- راهنمای بهداشت محیط صنوف مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
36- راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار (جلد 1)
37- راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار (جلد 2)
38- راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار (جلد 3)
39- راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار (جلد 4)
40- راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار (جلد 5)
41- راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار (جلد 6)
42- راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط
43- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده سیزده قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی
44- چک لیست های خود اظهاری کارفرمایان در کارگاه از دیدگاه بهداشت حرفه ای
45- راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کارگران ساختمانی
46- راهنمای بهداشت حرفه ای در مشاغل
47- حدود مجاز مواجهه شغلی (جلد 1)
48- حدود مجاز مواجهه شغلی (جلد 1-1)
49- حدود مجاز مواجهه شغلی (جلد 2)
50- حدود مجاز مواجهه شغلی ( جلد 2-1)
51- چگونه از خود در برابر پرتوهای فرابنفش خورشیدی محافظت کنیم
52- چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟
53- موازین ایمنی و بهداشتی در کاربرد لامپ های کم مصرف
54- دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی
55- دستورالعمل اجرایی صدور صلاحیت و پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی
56- کتابچه مقالات سی و یکمین کنفرانس انجمن بین المللی تحقیقات فلوراید
57- استانداردهای ملی پیوست سلامت
58- راهنمای نظارت بر سامانه های تامین آب آشامیدنی