دبیر شبکه تحقیقات بهداشت محیط

دکتر کاظم ندافی

مسئول دبیرخانه: دکتر عباس شاهسونی

آدرس دبیرخانه: تهران- خیابان انقلاب- خیابان کارگر شمالی- نرسیده به بلوار کشاورز- پلاک 1547

تلفن: 02188978395

فکس:02188978397

ایمیل:
ehrnnetwork.iran@gmail.com  
info@ehrn.ir