علیرضا مصداقی نیا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : پرژوهشکده محیط زیست

پروفایل : CV         Scopus


سمین ناصری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقاتی کیفیت آب

پروفایل : CV   ResearcherID     ORCID   Scopus


امیر حسین محوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : —

پروفایل : CV         Scopus


محمد حسن احرام پوش

دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

پروفایل : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus


محمد ملکوتیان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : —-

پروفایل : Google Scholar   ORCID   Scopus


نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی

پروفایل : Go CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus


کاظم ندافی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : مرکز آلودگی هوا

پروفایل : CV   ResearcherID Pubmed  Google Scholar   ORCID   Scopus


احمد رضا یزدانبخش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : –

پروفایل : CV     Google Scholar     Scopus


انوشیروان محسنی بند پی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : مرکزنحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار

پروفایل : CV     Google Scholar     Scopus


کامیار یغماییان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : –

پروفایل : CV     Google Scholar     Scopus


علیرضا رحمانی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقات بهداشتی

پروفایل : ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus


ذبیح اله یوسفی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با گرایش اعتیاد

پروفایل : ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus


غلامرضا موسوی

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

مرکز تحقیقاتی : –

پروفایل : CV     Google Scholar   ORCID   Scopus


مهدی احمدی مقدم

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرکز تحقیقاتی : مرکز تحقیقات فناوریها ی زیست محیطی

پروفایل : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus