1- آزمایشگاه پسماند و مواد پرتوزای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ تهران
2- آزمایشگاه پسماند گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ یزد
3- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمان
4- آزمایشگاه مواد زائد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اهواز
5- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ همدان
6- آزمایشگاه پسماند گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شیراز7
– آزمایشگاه آنالیز پسماند گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ارومیه
8- آزمایشگاه پسماند و مواد پرتوزای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ البرز
9- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بیرجند
10- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ خراسان شمالی
11- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سبزوار
12- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهرکرد
13- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قم
14- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمانشاه
15- آزمایشگاه مواد زائد جامد گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گناباد