1- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهید بهشتی

2- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمان

3- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اهواز

4- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ همدان

5- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایران

6- آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بیرجند

7- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ زنجان

8- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ تبریز

9- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سبزوار

10- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شاهرود

11- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهرکرد

12- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قم

13- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کاشان

14- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمانشاه

15- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گیلان

16- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ لرستان

17- آزمایشگاه هیدرولیک گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ مشهد