1- آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ تهران

2- آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهید بهشتی

3- آزمایشگاه میکروبیولو‍ژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اصفهان

4- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ یزد

5- آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمان

6- آزمایشگاه میکروبیولو‍ژی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ همدان

7- آزمایشگاه میکروبیولو‍ژی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایران

8- آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شیراز

9- آزمایشگاه میکروبیولو‍ژی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اراک

10- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اردبیل

11- آزمایشگاه میکروبیولو‍ژی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ارومیه

12- آزمایشگاه میکروب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایلام

13- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت میط دانشگاه ع پ بیرجند

14- آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ خراسان شمالی

 15- آزمایشگاه میکروبیولو‍ژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ زنجان

16- آزمایشگاه میکروبیولوژی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سمنان

17- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ تبریز

18- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سبزوار

19- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شاهرود

20- آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهرکرد

21- آزمایشگاه میکروبیولوژی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قزوین

22- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قم

23- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمانشاه

24- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گناباد

25- آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گیلان

26- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گلستان

27- آزمایشگاه میکروب شناسی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ لرستان

28- آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ مشهد