1- آزمایشگاه شیمی و شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهید بهشتی

3- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اصفهان

4- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ یزد

5- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمان

6- آزمایشگاه شیمی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اهواز

7- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ همدان

8- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایران

9- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شیراز

10- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اردبیل

11- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ارومیه

12- آزمایشگاه شیمی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایلام

13- آزمایشگاه شیمی و شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ البرز

14- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بوشهر

15- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بیرجند

16- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ خراسان شمالی

17- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ زنجان

18- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سمنان

19- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ تبریز

20- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سبزوار

21- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شاهرود

22- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شهرکرد

23- آزمایشگاه شیمی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قزوین

24- آزمایشگاه شیمی محیط و شیمی عمومی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قم

25- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمانشاه

26- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گناباد

27- آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گیلان

28- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گلستان

29- آزمایشگاه شیمی محیط گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ مشهد