1– آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ یزد

2- آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ایران

3- آزمایشگاه تجزیه دستگاهی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ زنجان

4- آزمایشگاه تجزیه و آنالیز دستگاهی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سمنان

5- آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سبزوار

6- آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قزوین

7- آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ مشهد