1– آزمایشگاه آلودگی هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اصفهان
2- آزمایشگاه هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ یزد
 3- آزمایشگاه بهداشت هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ کرمان
4- آزمایشگاه هوا و صوت گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ اهواز
5- آزمایشگاه آلودگی هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ شیراز
6- آزمایشگاه کنترل کیفیت هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ ارومیه
7- آزمایشگاه هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ بوشهر
8- آزمایشگاه عوامل شیمیایی و آلودگی هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ خراسان شمالی
9- آزمایشگاه عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و آلودگی هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ زنجان
10- آزمایشگاه آلودگی هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ تبریز
11- آزمایشگاه آلودگی هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ سبزوار
12- آزمایشگاه آلودگی هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ قم
13- آزمایشگاه آلودگی هوای گروه بهداشت محیط دانشگاه ع پ گناباد